Compositae source details

(1973). Feddes Repert. 83(9-10)
315671
1973
Publication
Date
action
by
2018-09-18 07:25:52Z
created

×Acostitrapa Rauschert accepted as Centaurea L. (original description)
×Acostitrapa hemiptera (Borbás) Rauschert accepted as Centaurea hemiptera Borbás (original description)
×Acostitrapa pseudohemiptera (Wagner) Rauschert accepted as Centaurea pseudohemiptera J.Wagner (original description)
×Acostitrapa subdiffusa (Prodan) Rauschert accepted as Centaurea subdiffusa Prodan (original description)
×Colymbacosta Rauschert accepted as Centaurea L. (original description)
×Conyzigeron Rauschert accepted as Erigeron L. (original description)
×Conyzigeron huelsenii (Vatke) Rauschert (original description)
Acosta maculosa (Lam.) Rauschert (original description)
Acosta psammogena (Gáyer) Rauschert (original description)
Acosta simonescui (Wagner & Prodan) Rauschert (original description)
Colymbada alpestris (Hegetschw.) Rauschert accepted as Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman (original description)
Colymbada scabiosa (L.) Rauschert accepted as Centaurea scabiosa L. (original description)
Jacea austriacoides (Woł.) Rauschert (original description)
Jacea delicata (Nyár.) Rauschert (original description)
Jacea erdneri (Wagner) Rauschert (original description)
Jacea extranea (Beck) Rauschert (original description)
Jacea kuemmerlei (Prodan & Wagner) Rauschert (original description)
Jacea nanianii (Prodan) Rauschert (original description)
Jacea pseudopannonica (Wagner) Rauschert (original description)
Jacea similata (Hausskn.) Rauschert (original description)
Jacea thaiszii (Wagner) Rauschert (original description)
Jaceacosta Rauschert (original description)
Jaceacosta beckiana (F.Mullner) Rauschert (original description)
Jaceacosta fortinata (Wagner) Rauschert (original description)
Jaceacosta juvenalis (Delile ex Godr.) Rauschert (original description)
Jaceacosta pseudomicrantha (Rech.f.) Rauschert (original description)
Jaceacosta teyberi (Hayek) Rauschert (original description)
Jaceitrapa Rauschert (original description)
Jaceitrapa amphibola (Hausskn.) Rauschert (original description)
Leucantanacetum Rauschert (original description)
Leucantanacetum rohlenae (Domin) Rauschert (original description)
Senecio salisburgensis (Cufod.) Rauschert accepted as Tephroseris helenitis subsp. salisburgensis (Cuf.) B.Nord. (original description)